BlocBoy JB - Juice

Brand new Glock, bitch I'ma cop
Everything I got on go (on god)
She good with top, I'm begging her to stop
But all she wanna do is go (go)
Brand n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.