Swagger Rite - In Love With The K

Ayy
Ayy
Ayy
Ayy, ayy, ayy, ayy
Ayy, ayy, ayy, ayy
Ayy, ayy, ayy, ayy
Ayy, ayy

I fell in love with the K
I fell in love with the K
Fuck a ni...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.