Billie Eilish - You Should See Me In a Crown

Bite my tongue, bide my time
Wearing a warning sign
Wait 'til the world is mine
Visions I vandalize
Cold in my kingdom size
Fell for these ocean ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.