Billie Eilish - WHEN I WAS OLDER (Music Inspired By The Film ROMA)

When I was older
I was a sailor on an open sea
But now I'm underwater
And my skin is paler than it should ever be
Hmm

I'm on my back again
Dre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.