Billie Eilish - MyBoi

My boy, my boy, my boy
Don't love me like he promised
My boy, my boy, my boy
He ain't a man and sure as hell ain't honest

My
My
My
My
My
My...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.