Denzel Curry - SIRENS | Z1RENZ

Babe, when you hear the siren sounds
When the karma come back 'round, don't let me down
Babe, there's a time to stand your ground
Even if one of th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.