Kevin Fowler - I Pulled a Hank Last Night

Well, I woke up this morning
I was feeling tired and used
And higher than a mountain top
Thanks to ninety proof

Well, they're calling me all ove...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.