Rea Garvey - Hold My Heart

I wrote in homes, singin' songs by the Rolling Stones
Oceans between us tonight
I sit and stare at the risin' sun
Knowing you'll soon be under that...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.