Jam & Spoon - Set Me Free (Empty Rooms)

Wake up see the morning light
This is you
This is today
You try so hard to get it right
Can't help thinking somewhere you lost your way
When was ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.