Revolverheld - Das kann uns keiner Nehmen

Alte Freunde, wiedertreffen
Nach all' den Jahren
Wir haben alle, viel erlebt
Und sind immer noch da

In der Kneipe, an der Ecke
Unsrer ersten Ba...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.