Paul Van Dyk - Let Go (Vandit Club by Pvd)(feat. Rea Garvey)

I'm falling apart...
Falling in time...

I can't get it out of me
It's breathing in side of me
It's reaching in side of you
Yo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.