Nicki Minaj - Truffle Butter

Uh, thinkin' out loud
I must have a quarter million on me right now
Hard to make a song 'bout somethin' other than the money
Two things I'm 'bout i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.