Nicki Minaj - Half Back

Work hard, just to get half back
(Used to) work hard, just to get half back
(Now I'm) gettin' to it that way
(Straight up, straight up)
I ain't co...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.