Nicki Minaj - Bust Down Barbiana

Bust down, Barbiana, bust down, Barbiana
Bust down and pick that shit up
Bust down and pick that shit up
Bust it open and pick that shit up
Bust i...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.