Christina Aguilera - Accelerate

Hide it 'til we feel it
Then we feel it, 'til we fight it, yeah
Hold it 'til we need it, never leave it
Didn't want it

New York, worldwide (L.A....

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.