Tony Bennett - Steppin' Out With My Baby

Steppin' out with my baby
Can't go wrong 'cause I'm in right
It's for sure, not for maybe
That I'm all dressed up tonight

Steppin' out with my h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.