Christina Aguilera - Tell Me

[Diddy]
Can you feel me?
Do that shit, do that shit, do it
Do that shit, do that shit, do it
Do that shit, do that shit, do it
Do that shit, do t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.