Manuel Carrasco - Mujer De Las Mil Batallas

La vida tiene tu nombre
Mujer de la mil batallas
La fuerza de tu mirada,
Con el valor no se esconde

Hay que plantar la esperanza
En el lugar d...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.