Manuel Carrasco - Déjame Ser

Y puede que no tengas las ganas
Para hablarlo contigo
Y puede que hasta quiera esconderme
Detrás de las palabras

Jugamos a querernos con fuego
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.