Ozuna - Una Flor

Una historia
Basada en la vida real
Basada en la vida real

Mira bien quién está (Está)
Tocando tu puerta (Tocando tu puerta)
Igual que aye...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.