Marteria - Elfenbein

Ich fühl' mich an wie aus Elfenbein
Doch stell dich darauf ein, dass ich mich wehr'
Das Wasser kommt und wäscht all die Felsen rein
Und die Steine,...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.