Billie Eilish - Bellyache

Sittin' all alone
Mouth full of gum
In the driveway
My friends aren't far
In the back of my car
Lay their bodies

Where's my mind
Where's my m...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.