Jim Croce - Until It's Time for You to Go

You're not a dream
You're not an angel
You're a woman
I'm not a king,
I'm a man,
Take my hand
We'll make a space
In the lives that we planned
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.