DJ Mustard - Lil Baby

Girl I beat it up, beat it up right, I will
Oh, and I go deeper than your ex man did
She be like, "Slow down daddy ya that ain't too big"
She a pre...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.