Wiz Khalifa - Or Nah

I got a lotta cash
I don't mind spending it

I'ma smoke this joint then I'ma break you off
I be lying if I said you ain't the one
All these tatto...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.