Fler - Famebitch

Yeah

Ah, häng mir nicht am Rucksack, ich bin voll am chillen
Diese Bitches Uh-la-la wie Lauryn Hill
Manchmal fick ich auch die Skateboard-Bitches...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.