Tony D - Diese Stimme

Ich sag dir clip und klar, Homeboy ich bin ein Star
Du siehst mein Clip im Club,denn ich mach Business Punkt
Wie jeder Diss hier pumpt, es macht jet...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.