Billie Eilish - Ocean Eyes

I've been watching you
For some time
Can't stop staring at those oceans eyes
Burning cities and napalm skies
Fifteen flares inside those ocean eye...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.