Manuel Carrasco - Siendo Uno Mismo

No soy ejemplo para nada ni para nadie
Tengo miserias como cualquiera de ustedes
14 marcas que me duelen en el alma
Y 100 defectos que me siguen y...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.