Ty Dolla $ign - Miracle/Wherever

Life life's a miracle and a blessing
Every trial and test is a lesson
Gotta seek the truth and stop guessing
Ain't got no room for doubts so ask quest...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.