Cap 1 - No Feelings

Feelings
Girl you need to quit it
Tell me why is you all in yo feelings?

I don't have
feelin's for none of my old bitches really no mo'
I don't have
...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.