Manuel Carrasco - Ya No

Ya no, llevaremos la venda
Buscaremos respuestas
Moriremos de amor
Ya no, por más que quiera verte
Ya no puedo tenerte
Ya todo terminó

Ya todo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.