Manuel Carrasco - La Habitación

Con las manos en la tierra
Amarrando mi cariño
Esperando estoy que suene
Los latidos del amor
Quiero tenerte

Si me salvas del olvido
No me mue...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.