Justin Bieber - Never Let You Go

Ooh no, ooh no, ooh
They say that hate has been sent
So let loose the talk of love
Before they outlaw the kiss
Baby give me one last hug

There'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.