Julie Zenatti - Les Amis

On a passé l'épreuve des années d'insouciance
Sans trop de cicatrices
On en garde le vertige
On assiste au mariage de nos premiers amis
On a enten...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.