Julie Zenatti - Presque

On avait presque défoncé
Tous les murs épais de la vie
On arrivait presque à danser
En inventant les pas qui n'étaient pas écrits

Tu étais juste...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.