Sdp - Hätte hätte Fahrradkette

Voll verrückt, was bei mir jeden Tag so abgeht
Es kriegt bloß keiner mit, weil ich nicht so gern angeb'
Eigentlich sollt ich ja als Stürmer spiel'n ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.