Sdp - Wenn jeder an sich denkt

Ich denk den ganzen Tag an mich
Und kann an gar nichts andres denken
Ich überrasch mich jeden Tag mit klitzekleinen Geschenken
Und deine scheiß Pro...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.