Kevin Fowler - Love Song

Yeah, the first time I saw her she was dancing on the bar at the Ropa Hoe
The way she moved and grooved would make any dude wanna tap a toe
Heart st...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.