Holy Ghost! - Cheap Shots

I heard you don't mean what you mean
When you get mean
I heard you're drunk with self esteem
Beneath the seats
I'll be [?] at least
Or so it seem...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.