Holy Ghost! - Bridge and Tunnel

I'm going back to a sick and lovely place
I'm going, going back, right to the Bowery shake
I'm going home, where fashion cuts the lines (Cut the lin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.