Holy Ghost! - Anxious

Search engine froze (ah)
Takin' off, takin' out, take it in

Hey, what is up? (ah)

Makin' off, makin' out, stayin' in
The system was broke
I k...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.