Holy Ghost! - Static on the Wire

Holy ghost, fall down on me
Let your spirit fall down on me
Holy ghost, fall down on me
Let your spirit fall down on me

Create in me a new heart...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.