Semino Rossi - Für Immer und einen Tag

Komm doch zu mir
Ich will dich ganz nah spüren
Ja ich will nur dich dieses mal nicht verlieren
Verliebt sein in dein Lächeln
Verliebt sein tut so ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.