Catherine Zeta Jones - The Glamorous Life

She wears a long fur coat of mink
Even in the summer time
Everybody knows from the coy little wink
The girl's got a lot on her mind

She's go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.