Catherine Zeta Jones - Hit Me with Your Best Shot

Well you're the real tough cookie with a long history
Of breaking little hearts, like the one in me
That's okay let's see how you do it
Put up your du...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.