Catherine Zeta Jones - We Built This City/We're Not Gonna Take It

We built this city, we built this city on rock and roll
Built this city, we built this city on rock and roll

Someone's always playing corporation ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.