Eminem - Bagpipes From Baghdad

Oh! It's music to my ears, oh man!
How can I describe, the way I feel?
Fuckin' great man! Okay, let me see
How could I begin

Locked in Mariah's ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.