Eminem - Player's Ball

Scene was so thick low rides seventy seven Sevilles
El Dawgs nothin' but them 'llacs
All the players all the hustlers I'm talking about
Black man heav...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.