Eminem - Homicide

Son, you know why you the greatest alive?
Why, Dad?
Because you came out of my balls, nigga
Hahahaha

Fuck rap, bustin' like an addict with a sem...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.